Agencija Georad Trebinje

The property
  • Adresa: Vuka Karadžića 37/b, 89101 Trebinje
  • Telefon: 059 261-198,065 526 616
  • Faks: 059 261 198
  • Email: georad@teol.net
Agencija za nepokretnosti Georad radi slijedeće usluge:
1. Geodetske usluge u održavanju premjera do nivoa "premjer" katastarskih opština i samih teritorija političkih opština
2. Inženjerska geodezija sa primjenom u građevinarstvu, saobraćaju i rudarstvu
3. Izrada situacionih planova za projektovanje
4. Snimanje podzemnih komunalnih instalacija
5. Etažiranje stambeno poslovnih objekata
6. Izrada Elaborata za tehnički pregled objekata
7. Izrada Elaborata eksproprijacije
8.Geodetska vještačenja - realizovani projekti
Za 23 godine postojanja realizovali smo mnogo različitih geotskih poslova koji su naše osnovno zanimanje:
1. Izvršili premjer katastarske opštine Bileća grad
2. Sa konzorcijem snimili političku opštinu Čajnice
3. Sa konzorcijem snimili katastarske opštine Baljevci i Miruse u Bileći
4. Skupa sa jos dvije firme završili realizaciju novog premjera gradske katastarske opštine Pale
5. Snimili sledeće: Hidroelektrane:
  • HE Bočac na Vrbasu
  • HE Višegrada na rijeci Drini
  • HE Grančarevo i HE Gorica na rijeci Trebišnjici
6. Snimili kop rudnika uglja u Gacku
7. Radili oskultaciju kapitalnih objekata R i TE Ugljevik
8. Izvršili snimanje poljoprivrednog kompleksa "Zlatac" povrsine 600 ha u opštini Nevesinje a zatim izvršili usklađivanje zemljišne knjige i katastra zemljišta na faktično stanje poljoprivrednih tabli, kanala i puteva
9. Iskolčiti sve objekte i infrastrukturu Grada Sunca prilikom gradnje i na kraju Izvršili snimanje svih objekata i podzemnih instalacija za Grad Sunca
10. Za Telekom Srpske do 2006.godine snimili cca 600 km optičkih kablova
11. Za Mtel d.o.o. Banja Luku Izvršili smo snimanje cca 150 km podzemnih instalacija
12. Izvršili izlaganje novog premjera za dvije katastarske opštine i uspostavili jedinstvenu evidenciju u K.O. Ugljevik Grad i K.O. Bregovi opština Kneževo
13. Snimanje i izradu profila svih fasada u Manastiru Tvrdoš
14. Izvrsili usmjeravanje bušotina za ojačanje ankerskog ponja brane Grančarevo

Nažalost, obrazac za komentare trenutačno je zatvoren.

059 261-198
2274 Views
More from this employer
12. Oktobra 2023.
You don't have permission to register